Du är här

Tolkning

Till våra kunder hör

  • döva, dövblivna, vuxendöva, personer med nedsatt hörsel, dövblinda, samt hörande med olika modersmål
  • FPA, kommuner, städer, företag, föreningar, förbund, organisationer, läroinrättningar, församlingar och andra gemenskaper

Kontakttolkning

Till allmänna tolkningsuppgifter hör byrå- och läkarbesök, tillställningar på arbetsplatsen, familjefester, hobbyer, och sporadiska kurser och läger. Tolken beställs i allmänhet av antingen en myndighet i enlighet med förvaltnings- eller patientlagarna, eller av brukaren av tolktjänsten på basis av handikapplagen. Även andra samfund och privatpersoner kan köpa tolktjänster av oss.

Studietolkning

Studietolken arbetar på läroinrättningar där det studerar döva, dövblivna, vuxendöva eller elever med nedsatt hörsel. Studietolkning ordnas i regel som partolkning. Efter grundskolan ordnas tolkningen av FPA på basis av lagen om tolktjänster. Bildningsväsendet i kommunerna har ansvaret för tolkning åt grundskolelever. Mer om studietolkning på finska: www.opiskelutulkki.fi

Skrivtolkning

Kontakttolkning och studietolkning kan även arrangeras som skrivtolkning. Skrivtolken återger den talade informationen på dator i skriven form via skärmen eller en vit duk. Våra skrivtolkar har med sig den utrustning som krävs. Läs mer om skrivtolkning på finska: http://www.suomenkirjoitustulkit.net/kirjoitustulkkaus/.